Tuesday, 19 Νοέμβριος 2019

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Κουβαρά.

 

emporopanigiri koyvaras

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της εμποροπανηγύρεως του Δήμου Ξηρομέρου καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής σε αυτές.
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί.

Άρθρο 2ο
Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως από το άρθρο 121 του Ν. 4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α')
2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων»,
4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες».

Άρθρο 3ο
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
1. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
2. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
3. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
4. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
5. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
6. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.
7. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
8. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του Ν.4497/17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
9. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
10. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
11. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.
12. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.


Άρθρο 4ο
Διάρκεια
Η εμποροπανήγυρη διενεργείται στα πλαίσια του ιστορικού εορτασμού της μάχης που έδωσε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά τριών χιλιάδων ανδρών του στην θέση Λάσπη του Καρβασαρά (σημερινή τοποθεσία ανάμεσα από Άγιο Στέφανο και Κουβαρά) την 1η Νοεμβρίου 1825 απέναντι στις δυνάμεις των Τούρκων οι οποίοι διατηρούσαν οχυρώματα (ταμπούρια) στην περιοχή (πηγές : wikipedia , Παπαρρηγόπουλος "Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1860-1872"), η εορταζόταν παλαιότερα και προτίθεται ο Δήμος να αναβιώσει τον εορτασμό της επετείου, η οποία θα διαρκεί πέντε (5) ημέρες , ήτοι από 11 Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου.


Άρθρο 5ο
Χώρος λειτουργίας
1. Η εν λόγω εμποροπανήγυρη θα διεξάγεται , μία φορά κατ έτος σε δημόσιο- δημοτικό χώρο εντός των ορίων του οικισμού Κουβαρά και σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατόν σε ιδιωτικό χώρο που πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ο οποίος θα επιλέγεται κατ΄έτος. , διάρκειας πέντε (5) ημερών , ήτοι από 11 Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου.
2. Από την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως στο συγκεκριμένο χώρο δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.
3. Σύμφωνα με την γνώμη του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνης με αρ. πρωτ. 1014/21/8-ε'/09-10-2019 , δεν προκύπτει κώλυμα με κυκλοφοριακές επιπτώσεις από την λειτουργία της.

Άρθρο 6ο
Δικαιούχοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:
α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.
2. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
3. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης
α'.
4. Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθμό.
5. Στις υπαίθριες αγορές συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση.

Άρθρο 7ο
Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής - Δικαιολογητικά
1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου.
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην υπηρεσία αδειοδοτήσεων αίτηση, επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του Ν.4497/17.
5. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.
6. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση.

Άρθρο 8ο
Τοποθέτηση πωλητών
1.Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία εν γένει της εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
Το είδος των θέσεων διαχωρίζεται σε:
- 280 θέσεις γενικού εμπορίου (Ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, είδη προικός, εκκλησιαστικά είδη, μουσικά όργανα είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους κ.λ.π.)
- 22 θέσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (πώληση τροφίμων , εδεσμάτων κ.λ.π.)
- 1 θέση για εκδηλώσεις θεαμάτων – Λούνα πάρκ.
2. Η κάθε θέση έχει έκταση 3*3 ενώ οι θέσεις για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – ψητοπωλεία έχουν έκταση 3*6.
3. Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ πέντε (5) ημερών από 11 Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη , ενώ δύο (2) ημέρες νωρίτερα θα επιτρέπεται η εγκατάσταση και δύο (2) ημέρες αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.
4. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17).
5. O δήμος μπορεί να καθορίζει υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 του Ν.4497/17 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.


Άρθρο 9ο
Καταβαλλόμενα τέλη
1. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση καθορίζεται σε 250 €.
2. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').

Άρθρο 10ο
Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων
1. Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής:
1. Ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, είδη προικός, εκκλησιαστικά είδη, μουσικά όργανα είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, παραδοσιακά γλυκά.
2. Τα πωλούμενα είδη των πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων αγορών πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠ- ΠΥ). Στις περιπτώσεις εμπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγγραφο μετακίνησης των παραγωγικών ζώων, καθώς και βεβαίωση απαλλαγής από ασθένειες υπογεγραμμένη από κτηνίατρο της ΔΑΟΚ.
3. Ειδικά, στις υπαίθριες κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών διατροφικών. Επίσης, διατίθενται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
4. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281).
5. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν
Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.
6. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.

Άρθρο 11ο
Όροι λειτουργίας
1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμματιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια της αγοράς.
2 Οι χώροι λειτουργίας να είναι ανοιχτοί και ικανής έκτασης απαραίτητα ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής και της έκπλυσης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας τους.
3. Να υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο υπονόμων.
4. Να διαθέτουν χημικά -βιολογικά αποχωρητήρια, που θα πληρούν τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
6. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος να καθαρίζεται και να πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου.
7. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
8. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των
πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
9. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών.

Άρθρο 12ο
Λοιπές αγορές
1. Σε περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό του ανήκει αποκλειστικά σε νομικό πρόσωπο της κατ' άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, το νομικό πρόσωπο μπορεί, είτε να αποφασίζει το ίδιο τη λειτουργία της αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, είτε να παραχωρεί το χώρο στον οικείο δήμο με σύμβαση μίσθωσης. Αν η εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αυτό εκδίδει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο δήμο πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως.
2. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί, Τοπικοί Σύλλογοι διοργανώνουν παραδοσιακά για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά, μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διοργάνωσης της αγοράς αυτής σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 7 του
άρθρου 38 του Ν.4497/17. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του ύστερα από αίτηση του Συλλόγου. Η αίτηση αναφέρει το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. του Συλλόγου και επισυνάπτονται το Καταστατικό του Συλλόγου, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη
διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ισχύει για πέντε έτη από την έκδοσή της και κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Μετά την έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Σύλλογος και ο δήμος υπογράφουν Έγγραφο Δεσμεύσεων, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι συνεργασίας και λειτουργίας της αγοράς σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και την καθαριότητα του χώρου. Στο ίδιο Σύμφωνο καθορίζονται τα τέλη υπέρ του δήμου, τα οποία για κάθε συμμετέχοντα πωλητή, δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που απαιτεί ο δήμος για αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Το Σύμφωνο και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, οι Ενώσεις ή οι Ομοσπονδίες Ρομά που έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν νόμιμα μπορούν, κατόπιν αιτήσεως τους, να συνδιοργανώνουν με το δήμο υπαίθριες αγορές, σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο, εφόσον στους καταστατικούς τους σκοπούς προβλέπεται τουλάχιστον ότι:
α) είναι μη κερδοσκοπικοί και
β) προάγουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά ιδίως σε θέματα στέγης, εκπαίδευσης, υγείας και εργασίας. Στις αγορές αυτές συμμετέχουν πωλητές Ρομά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 3 έως 7 του άρθρου 38 του Ν.4497/17. Οι αγορές αυτές λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς στο πλαίσιο εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας των Ρομά, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των μελών της. Για τη λειτουργία των αγορών αυτών λαμβάνεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.4497/17, καθώς και οι πολιτιστικές δράσεις που πρόκειται να οργανώσει ο φορέας όπως αυτές περιγράφονται στην αίτησή του.

Άρθρο 13ο
Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,
γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου εντός των διοικητικών του ορίων,
δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ).
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι υπηρεσίες των δήμων) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.
3. Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι παρακάτω ενέργειες, όπως προβλέπονται  στο Παράρτημα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.
 
Παράβαση-Κύρωση-(Ποσό σε €)-Περαιτέρω ενέργειες της Διοίκησης
Έλλειψη άδειας σε λαϊκές αγορές και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.
3000
Ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του  σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού χώρου

Έλλειψη άδειας σε στάσιμο εμπόριο και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.
1000
Ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού χώρου

Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο εμπόριο και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.
1000

Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου 44 και παραμονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεϊ η συναλλαγή.
200

Ψευδής δήλωση
2000
Ανάκληση αδείας και διαβίβαση στον αρμόδιο εισαγγελέα

Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο
100
Περαιτέρω έλεγχος για το αν κατέχει άδεια ή μη.
 
Μη εμπρόθεσμη ανανέωση της άδειας
100
Και προσωρινή ανάκληση έως την ανανέωση
 
Μη ανανέωση επαγγελματικής άδειας για διάστημα άνω του ενός έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία ανανέωσης
Οριστική ανάκληση άδειας αυτοδικαίως Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου (άρθρο 25)
500
Ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα
300

Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου
800

Έλλειψη βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων
άρθρο 3
* Για τους 2 πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση.
1000
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο.
 
Μη ενημέρωση βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων.
* Για τους 2 πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση.
200
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο.
 
Αυθαίρετη αλλαγή χώρου (λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές/στάσιμο εμπόριο) Επέκταση εγκατάστασης πώλησης πέραν της εγκεκριμένης (λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές/στάσιμο εμπόριο)
500
 
- Υπέρβαση εγκεκριμένης χωρικής δραστηριότητας (πλανόδιο εμπόριο) Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού - επαγγελματϊα
500

Αναληθής σήμανση παραγωγού - επαγγελματϊα
1000

Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς και πώληση προϊόντων από επαγγελματϊα πωλητή που δεν είναι γραμμένα στην άδειά του.
1000
Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο για παραγωγό

Πώληση μεγαλύτερης ποσότητας από τη δηλούμενη από παραγωγούς
1000
Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς επιτροπής για,περαιτέρω έλεγχο

Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό
2000
Προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας για τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, όταν πρόκειται για τις ίδιες καλλιέργειες. Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Χρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανής
Προσωρινή ανάκληση άδειας για τρεις μήνες και ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ

Ψευδής δήλωση παραγωγού για παραγόμενες ποσότητες και προϊόντα κατά την έκδοση και ανανέωση της άδειας
2000
Προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας για τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, άταν πρόκειται για τις ίδιες καλλιέργειες. Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Υπέρβαση της χρονικής διάρκειας των δύο ωρών της παρ.4 του άρθρου 46
500
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Για μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά μήνα παρ.4 του άρθρου 46
1000
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Για μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου παρ.4 του άρθρου 46
200
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Για μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης απόστασης των 150 μέτρων παρ.4 του άρθρου 46
500
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω τεσσάρων (4) παραβάσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση τέλεσης των ίδιων παραβάσεων για τρίτη φορά ανεξαρτήτως ταυ χρόνου της παράβασης η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη για χρονικό διάστημα 3 (τριών) μηνών
 
Για μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δραστηριοποίησης της παραγράφου 8 του αρ. 40
500
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Ελλειψη έγκρισης συμμετοχής στις αγορές του άρθρου 38
500
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

Κατάληψη χώρου η ωραρίου, πώληση προϊόντων πέραν του ωραρίου
500

Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, χρήση μη εγκεκριμένων ή ελαττωματικών μέτρων, ζυγών και σταθμών κατά τη ζύγιση και τη στάθμισα των προϊόντων μη τοποθέτηση πινακίδας σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης η της ποιότητας ή της προέλευσης ή αναληθής προέλευση.
Το εκάστοτε ισχύον ποσό στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ

Για διάθεση προϊόντων που διακινούνται χωρίς τα παραστατικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά
Το εκάστοτε ισχύον ποσό στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4497/17, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά.
6. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ' αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του προστίμου.
7. Τα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α' 90) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο ως εξής:
α. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., αυτό αποδίδεται κατά ποσοστό 100% στον Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο,
β. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού,
γ. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στο φορέα συγκρότησης των εν λόγω κλιμακίων,
δ. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τα ανωτέρω έσοδα μπορεί να αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση, καθοιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όπως έξοδα μετακίνησης, διοργάνωση σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κ.λπ..
8. Μέλη των Τριμελών επιτροπών για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων των παραγωγών πωλητών του άρθρου 12 του Ν.4497/17 που με οποιονδήποτε τρόπο βεβαιώνουν εν γνώσει τους ψευδώς ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, όπως αυτά αναφέρονται στη δήλωση ή τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά που αυτός υποβάλλει για τη χορήγηση ή την ανανέωση σχετικής άδειας, είναι δικής του παραγωγής ή με οποιονδήποτε τρόπο συμπράττουν στην έκδοση ή τη χορήγηση σε παραγωγό βεβαίωσης με το ανωτέρω ψευδές περιεχόμενο, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα σύμφωνα με άλλη ποινική διάταξη.
9. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
10. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών με έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή που ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων, κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα ελέγχου. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειάς σύμφωνα με την παράγραφο 3, καθώς και κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 4, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
11. α. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται.
β. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης.
γ. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.
 
Άρθρο 14ο
Υποχρεώσεις πωλητών
1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα (διαστάσεων 30 x 20) που θα φέρει φωτογραφία τους και θ' αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.
2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
3. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
Επιπλέον οφείλουν:
-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς.
-Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους.
-Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων των Δήμων.
4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων και η δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας.
5. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
6. Οι κάτοχοι αδειών για κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με προγενέστερες διατάξεις του Ν.4497/17 υποχρεούνται σε θεώρηση της άδειάς τους ανά έτος προσκομίζοντας πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν καταργηθεί η κυριακάτικη αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει
αυτοδικαίως.
 
Άρθρο 15ο
Επιτροπή ελέγχου τήρησης όρων κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης:
Συγκροτείται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους, έργο της οποίας θα είναι ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων του παρόντος κανονισμού, του ελέγχου των εγκρίσεων συμμετοχής και της απομάκρυνσης των άνευ εγκρίσεων συμμετοχής πωλητών από την εμποροπανήγυρη , η παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερομένους μετά από κλήρωση. Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της πανηγύρεως. Η Επιτροπή υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους της πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας .
(Άρθρο 70 Ν.3852/2010 Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου - 1. Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του-) Ορίζουμε μέλη της Επιτροπής τους κάτωθι κ.κ.
α) Λαϊνάς Κων/νος β) Τζαχρήστας Παναγιώτης γ) Κολοβός Χρήστος με αναπληρωτές αυτών
α) Γερόλυμος Σωτήριος β) Πολύζος Βασίλειος γ) Γαζέτας Παναγιώτης
 
Άρθρο 16°
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δήμου Ξηρομέρου.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Καρφής Θωμάς, Κομπλίτσης Δημήτριος και Ζαφείρης Ιωάννης.
Παρόν δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαλούνης Ερωτόκριτος, Λιβάνης Θεόδωρος, Ρετούλης Θωμάς και Κακούρης Ηλίας.
 
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 128/ 2019.
......................................................................................................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 44 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency