Unable to get weather data from wunderground.com

this key does not exist

Wednesday, 24 Απρίλιος 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αστακός, 16/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                    Αρ. Πρωτ. 7529

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΣΤΑΚΟΣ Τ.Κ. 30006

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ», προϋπολογισμού 71.230,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Αστακός Αιτ/νίας

Ταχ.Κωδ.: 30006

Τηλ.: 26463-60500

Πληρ.: 26463-60530/25 (Ζ.Ραλάτου – Β. Μπαρπάκης)

Telefax: 26460-42531

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr

Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ καθώς και στην διεύθυνση διαδικτύου www.dimosxiromerou.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δημαρχείο, Αστακός Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 300 06) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 45233250-6, 45431000-7, 51100000-3

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL631 (Αιτωλοακαρνανία) – Στην τοπική κοινότητα Φυτειών, στη δημοτική ενότητα Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Το έργο αφορά στην παρέμβαση στους δρόμους της περιοχής, με επίστρωσή τους εκατέρωθεν του υπάρχοντος πλάτανου που οδηγούν από και προς το δημοτικό κατάστημα με κυβόλιθους ψαμμίτη, ανάπλαση-διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του πλατάνου για την κατασκευή πλακόστρωτου, μαζί με υδραυλικές εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης για την τοποθέτηση βρύσης, καθώς και ηλεκτροφωτισμός της υπό ανάπλαση περιοχής .

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Χρόνος εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού (Αίθουσα Ισογείου), του Δήμου Ξηρομέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 30/10/2018, ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

13. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.149,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 30/5/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64-7323.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου. Το έργο χρηματοδοτείταιαπό ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (46333/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ.) με ποσό 51.229,37€ και από ΣΑΤΑ ΠΕ .

Σχετικές η υπ' αριθ. 115/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση και διάθεση πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης αριθμ. Α-213/06-07-2018.

16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

17 Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.dimosxiromerou.gr.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ

 

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003846786

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 42 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency