Ο καιρός στο Δήμο

*

Βροχή

9 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Ορισμός νέου οικονομικού διαχειριστή

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

         

Από το πρακτικό της με αριθ.  1/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

Αριθμός Αποφάσεως:   2 /2015

 

                                                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

                                                                  ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ         ΚΑΡΑΜΟΥΖΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την Τέταρτη  (04ητου μήνα Φεβρουαρίοτυ του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα  12:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου »  μετά την  αριθ. 01 /07-02-2015 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (9) Μελών ευρέθησαν παρόντα πέντε μέλη (5) Μέλη , ήτοι:

       Παρόντες                              Απόντες

  1. Γκόλιας Παναγιώτης  (Πρόεδρος)                                   1.   Μάντζαρης Ελευθέριος

                                                                                       

  1. Μητσάνης Ζώης                                                           2. Γεωργαλής Δημήτριος
  1. Σόμπολος Απόστολος                                                   3. Σαλαγιάννη Ολυμπία                                                  

     

  1. Πατσέλας Γεώργιος                                                      4. Μπίκα Μαρία

     5.  Σαλαγιάννη Ολυμπία

                                                                     

                                                                        Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και  νόμιμα κλήθηκαν

                               

    

           

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το 2ο Θέμα  της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής με την υπ΄αριθμ.17/2014 (ΑΔΑ: 7ΜΛ40Κ32-0ΜΖ) απόφαση της σχολικής επιτροπής ορίστηκαν τα μέλη. Ο Μπουραντάς Ιωάννης ο οποίος κατείχε την θέση τακτικού μέλους  και οικονομικός διαχειριστής του Καραμούζειου  Γυμνασίου Αστακού ως Διευθυντής  απεβίωσε και για το λόγο αυτό καλούμαστε να αναπληρώσουμε την κενή θέση του οικονομικού διαχειριστη προτείνοντας τον Κουντούρη Κωνσταντίνο ο οποίος είναι ο νέος του Διευθυντής του Καραμούζειου Γυμνασίου Αστακού.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της σχολικής επιτροπής να αποφασίσουν.

                                                                                                                                                     

Αποφασίζει ομόφωνα αντικαθιστά αναπληρώνει την θέση του  οικονομικού διαχειριστή του Καραμούζειου Γυμνασίου Αστακού που κατείχε ο Μπουραντάς Ιωάννης με τον Κουντούρη Κωνσταντίνο  Διευθυντή του Καραμούζειου ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ Αστακου λόγω θανάτου του πρώτου.                                                                                                                             

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2015

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ

   (α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν       υ π ό γ ρ α φ ε ς)                          

ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           Καραγεώργα Βιργινία

                                                                                                              1.Μητσάνης Ζώης

                                                                                                              2.Σόμπολος Απόστολος

                                                                                                     3.Πατσέλας Γεώργιος

                                                                                                                              4.Σαλαγιάνη Ολυμπία

                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός 09-02-2015

                Ο    Πρόεδρος  Δ.Σ.                                                           

 

                 ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                      

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency