Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθμός Αποφάσεως: 22 /2014

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

         

Από το πρακτικό της με αριθ.  6/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

Αριθμός Αποφάσεως:   22 /2014

 

                                                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

                                                             ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 15.000€ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την Δεκάτη Πέμπτη  (15ητου μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα  12:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου »  μετά την  αριθ. 30 /10-12-2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (9) Μελών ευρέθησαν παρόντα πέντε μέλη (5) Μέλη , ήτοι:

       Παρόντες                              Απόντες

  1. Γκόλιας Παναγιώτης  (Πρόεδρος)                                   1.   Μάντζαρης Ελευθέριος

                                                                                       

  1. Μητσάνης Ζώης                                                           2. Γεωργαλής Δημήτριος
  1. Μπουραντάς Ιωάννης                                                   3. Σαλαγιάννη Ολυμπία                                                  

     

  1. Πατσέλας Γεώργιος                                                      4. Μπίκα Μαρία

     5.  Σόμπολος Απόστολος

                                                                     

                                                                        Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και  νόμιμα κλήθηκαν

                               

    

           

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το 1ο Θέμα  της ημερήσιας Διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την 160/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, ψηφίστηκε πίστωση συνολικού ποσού 32.645,03€ ,εκ των οποίων το ποσό  15.000€ κατανέμεται στη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ξηρομέρου για λειτουργικές δαπάνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδέχεται το ποσό των 15.000€ για Λειτουργικές Δαπάνες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                                                                                 

 

Αποδέχεται το ποσό των 15.000 € για Λειτουργικές Δαπάνες των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 /2014

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ

   (α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν       υ π ό γ ρ α φ ε ς)                          

ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           Καραγεώργα Βιργινία

                                                                                                              1.Μητσάνης Ζώης

                                                                                                              2.Σόμπολος Απόστολος

                                                                                                     3.Πατσέλας Γεώργιος

                                                                                                                              4.Μπουραντάς Ιωάννης

                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός 16-12-2014

                Ο    Πρόεδρος  Δ.Σ.                                                           

 

                 ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                      

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 55 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency