Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθμός Αποφάσεως: 05 /2014

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                             

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                      

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                

                                 

 

                                  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο      Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

                               Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                             

                                      ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                     

                                                 ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                

                                

 

                                                 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ    5/  2014

 

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την εικοστή (20ητου μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας   Δευτέρα   και ώρα  13:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου »  μετά την  αριθ. 25 /15-10-2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (9) Μελών ευρέθησαν παρόντα (5) πέντε Μέλη , ήτοι:

 

           Π  α  ρ  ό  ν  τ  ε  ς                                                               Α  π  ό  ν  τ  ε  ς

  1. Γκόλιας Παναγιώτης  (Πρόεδρος)       1.  Σόμπολος Απόστολος                          

                                                                                       

  1. Μητσάνης Ζώης                                2.Μπίκα Μαρία                     
  1. Μπουραντάς Ιωάννης                        3.Σαλαγιάννη Ολυμπία
  1. Μάντζαρης Ελευθέριος                       4.Γεωργαλής Δημήτριος                          

     

  1. Πατσέλας Γεώργιος                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν                                                     

                                                             και νόμιμα κλήθηκαν

                                                                        

                               

   

 

 

 

 

    

   Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  κα  Βιργινία Καραγεώργα για  την  τήρηση των  πρακτικών .

  ………………………………………………………………………………………………..

                                  Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ     Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  18 /2014

 

         ΘΕΜΑ  2ο  Παράταση εκμίσθωσης κυλικείου Γυμνασίου –Λυκείου Φυτειών σε                                                    

                             αίτηση Μπουκουβάλα Μαρία.

  ………………………………………………………………………………………………

        Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  εισηγούμενος το 1ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

Σύμφωνα με:

  1. Την σύμβαση που υπεγράφη στις 01.07.2008 μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της κα Μπουκουβάλα Μαρία και η οποία λήγει στις   30-06-2014.
  2. Την  αριθ. πρωτ. 6/12-03-2014 αίτηση της κας Μπουκουβάλα Μαρία , διαχειρίστριας του κυλικείου του Γυμνασίου –Λυκείου Φυτειών όπου αιτείται  παράταση της σύμβασης για τρία έτη από  01-07-2014 έως  30-06-2017.
  3. Την Κ.Υ.Α. 111526/Δ4/10.09.2010 η οποία αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 26 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008  περί ‘Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων’ όπου «Η Σχολική Επιτροπή με απόφαση της μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου μέχρι τρία (3) χρόνια».
  4. Ανυπαρξία  καταγγελίας από τα μέλη ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου κατά την προηγούμενη περίοδο για ουσιώδη λόγο.
  5. Το Φ.Ε.Κ. 1249/14.06.2011 όπου η Σχολική Επιτροπή Αστακού συγχωνεύθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου.

Προτείνεται η παράταση της ανωτέρω σύμβασης για τρία (3) σχολικά έτη από 01-07-2014 έως 30-06-2017 με την προϋπόθεση να τηρούνται αυστηρά οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις  αλλά και βάσει  όσων προβλέπονται στις διατάξεις περί «Λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων».

Έπειτα από τα ανωτέρω κάλεσε το Συμβούλιο να πάρει σχετική απόφαση.

Το Συμβούλιο αφού μελέτησε τις σχετικές διατάξεις , τα έγγραφα και  μετά από διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει  Ομόφωνα

  

1.Εγκρίνει την παράταση  της  σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου και της κας Μπουκουβάλα Μαρία για τρία (3)  σχολικά έτη από 01-07-2014 έως 30-06-2017 με την προϋπόθεση να τηρούνται αυστηρά οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις  αλλά και βάσει  όσων προβλέπονται στις διατάξεις περί «Λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων».

2.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου κο Γκόλια Παναγιώτη όπως προβεί στην υπογραφή της νέας  σύμβασης.

 

    

                                      Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό    18 / 2014                     

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

      Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

        

      Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.          Ο Γραμματέας                       Τα Μέλη

                          (  α  κ  ο  λ  ο  υ  θ  ο  ύ  ν       υ  π  ο  γ  ρ  α  φ  έ  ς   )

Γκόλιας Παναγιώτης                   Βιργινία  Καραγεώργα       1. Μητσάνης Ζώης                                         

                                                                                                     2.Πατσέλας Γεώργιος

                                                                                                     3. Μπουραντάς Ιωάννης

                                                                                                     4. Μάντζαρης Ελευθέριος

                                                                                                    

                                                

                                   

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                      

               Ο Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ.                                            Η Γραμματέας

                    Γκόλιας Παναγιώτης                                                  Βιργινία Καραγεώργα

            

                  

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 42 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency