Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αρ. Απόφασης 4/2014

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα

Σήμερα, την Πρώτη (30η) Σεπτεμβρίου του Έτους 2014 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ύστερα από την 18/25-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 Θέμα  4ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Εννέα μελών (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)  1.ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2.ΠΑΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2.ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3.ΜΠΙΚΑ ΜΑΡΙΑ  3. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
5. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
6.ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΖΩΗΣ  
   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κ. Καραγεώργα Βιργινία

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

Το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου όρισε, σύμφωνα με την απόφαση 83/2014, ορίζει τους κάτωθι ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων Δήμου Ξηρομέρου:

Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την

επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου»

(Φ.Ε.Κ. 1249/τ.Β’ /14.06.2011) , ως εξής:

Τακτικά Μέλη

1. Γκόλιας Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),

2. Σόμπολος Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),

3. Μητσάνης Ζώης, Δημότης ( προτάθηκε από την μειοψηφία σύμφωνα με την

τροποποίηση του άρθρου 240 από την παρ 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08),

4. Μάντζαρης Ελευθέριος, Δημότης ( προτάθηκε από την μειοψηφία σύμφωνα με την

τροποποίηση του άρθρου 240 από την παρ 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08)

5. Πατσέλας Γεώργιος (Διευθυντής σχολικής μονάδας)

6. Μπουραντάς Ιωάννης (Διευθυντής σχολικής μονάδας)

7. Μπίκα Μαρία (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν)

8. Σαλαγιάννη Ολυμπία (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από

αυτήν)

9. Γεωργαλής Δημήτριος του Ηλία (εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων, που υποδείχτηκε από

αυτές)

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Λιβάνης Θεόδωρος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),

2. Ρετούλης Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),

3. Καρφής Θωμάς , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

4. Ζορμπάς Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

5. Πολίτης Νικόλαος (Διευθυντής σχολικής μονάδας)

6. Βλάχου Ευαγγελία (Διευθυντής σχολικής μονάδας)

7. Σόμπολου Σοφία (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν)

8.Λιάλιος Γρηγόριος (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν)

9. Καρανίκας Δημήτριος του Γερασίμου (εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων, που υποδείχτηκε από αυτές)

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέχθηκε ο Γκόλιας Παναγιώτης (έλαβε είκοσι έξι

ψήφους) και Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Σόμπολος Απόστολος (έλαβε είκοσι έξι ψήφους).

Σας καλώ να προβούμε στη συγκρότηση σε σώμα του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

         

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ συγκροτείται σε σώμα, όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Ξηρομέρου (αρ. αποφ.83/2014), ως εξής:

  1. ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  2. ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΜΕΛΗ

  1. ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                   
  2. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  3. ΠΑΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  4. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  5. ΜΠΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
  6. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
  7. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

με τους αναπληρωτές τους, όπως ακριβώς ορίζονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2014

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1.ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΖΩΗΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

3.ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

4.ΠΑΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6.ΜΠΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

7.ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

8.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 52 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency