Ο καιρός στο Δήμο

*

Βροχή

9 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθμός Αποφάσεως: 15 /2014

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

         

Από το πρακτικό της με αριθ.  4/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

Αριθμός Αποφάσεως:   15 /2014

 

                                                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

                                                             ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 14.000€ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την τριακοστή (30ητου μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα  13:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου »  μετά την  αριθ. 18 /25-09-2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (9) Μελών ευρέθησαν παρόντα έξι (6) Μέλη , ήτοι:

       Παρόντες                              Απόντες

  1. Γκόλιας Παναγιώτης  (Πρόεδρος)                                   1.   Σόμπολος Απόστολος

                                                                                       

  1. Μητσάνης Ζώης                                                           2.  Μπουραντάς Ιωάννης 
  1. Μάντζαρης Ελευθέριος                                                  3. Σαλαγιάννη Ολυμπία                                                  

     

  1. Πατσέλας Γεώργιος                                                     
  1. Μπίκα Μαρία

      6 .Γεωργαλής Δημήτριος                                                               

                                                                        Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και  νόμιμα κλήθηκαν

                               

    

           

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το 2ο Θέμα  της ημερήσιας Διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την 80/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, και την Επικύρωση της  Απόφασης  από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Αρ.Πρωτ.124118/5036 ψηφίστηκε πίστωση συνολικού ποσού 32.628,80€ ,εκ των οποίων το ποσό  14.000€ κατανέμεται στη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ξηρομέρου για λειτουργικές δαπάνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδέχεται το ποσό των 14.000€ για Λειτουργικές Δαπάνες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                                                                                

 

Αποδέχεται το ποσό των 14.000 € για Λειτουργικές Δαπάνες των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 /2014

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ

   (α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν       υ π ό γ ρ α φ ε ς)                          

ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           Καραγεώργα Βιργινία

                                                                                                              1.Μητσάνης Ζώης

                                                                                                              2.Μάντζαρης Ελευθέριος

                                                                                                     3.Πατσέλας Γεώργιος

                                                                                                                              4.Μπίκα Μαρία

                                                                                                              5.Γεωργαλής Δημήτριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός 01-10-2014

                Ο    Πρόεδρος  Δ.Σ.                                                           

 

                 ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                      

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 28 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency