Ο καιρός στο Δήμο

*

Βροχή

9 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Ορισμός Οικονομικού Διαχειριστή

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

         

Από το πρακτικό της με αριθ.  4/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

Αριθμός Αποφάσεως:   14 /2014

 

                                                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

                          Ορισμός Οικονομικού Διαχειριστή Οικονομικών Θεμάτων Β/θμιας  Εκπαίδευσης

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την τριακοστή (30ητου μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα  13:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου »  μετά την  αριθ. 18 /25-09-2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (9) Μελών ευρέθησαν παρόντα έξι (6) Μέλη , ήτοι:

       Παρόντες                              Απόντες

  1. Γκόλιας Παναγιώτης  (Πρόεδρος)                                   1.   Σόμπολος Απόστολος

                                                                                       

  1. Μητσάνης Ζώης                                                           2.  Μπουραντάς Ιωάννης 
  1. Μάντζαρης Ελευθέριος                                                  3. Σαλαγιάννη Ολυμπία                                                  

     

  1. Πατσέλας Γεώργιος                                                     
  1. Μπίκα Μαρία

      6 .Γεωργαλής Δημήτριος                                                               

                                                                        Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και  νόμιμα κλήθηκαν

                               

    

           

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το 1ο Θέμα  της ημερήσιας διάταξης

είπε  ότι είναι αναγκαίο να εξουσιοδοτηθεί Ο Πρόεδρος , προκειμένου να  υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή παραστατικό έχει σχέση με τη διαχείριση του Νομικού Προσώπου (για ΔΟΥ, ΙΚΑ, Τράπεζα κτλ) και να οριστεί ως εκπρόσωπος και οικονομικός διαχειριστής αυτού. Επίσης να μπορεί να εισπράττει   τα έσοδα υπέρ του Νομικού προσώπου  και να διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς  και τις επιταγές .

Σε συνδυασμό και με :

1)Την 8440/2011 απόφαση του Υπ ΕΣ.Α.Η.Δ. «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών

2)Τις αποφάσεις  αριθ. 36/2011 , 153/2011 και 83/2014  του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου

3) Το υπ΄αριθμ ΦΕΚ. 1249/14-06-2011

4)Τις διατάξεις των άρθρων 240και 243 του Ν. 3463/2006

5) Τις Διατάξεις των άρθρων 65 και 103 παρ. 4 του Ν. 3852/2010

Έπειτα από τα ανωτέρω Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε  την εισήγηση  του   Προέδρου, μελέτησε τις σχετικές  διατάξεις  και έπειτα  από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  ομόφωνα

Ορίζει ως εκπρόσωπο και οικονομικό διαχειριστή  του Ν.Π.Δ.Δ.  «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου» τον  Πρόεδρό του Γκόλια Παναγιώτη , έναντι παντός  νομικού ή φυσικού προσώπου και τον  εξουσιοδοτεί να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή παραστατικό έχει σχέση με την οικονομική ή άλλη διαχείριση του για την καλύτερη και αμεσότερη διεκπεραίωση οικονομικών ή άλλων υποθέσεων (για ΔΟΥ, ΙΚΑ, Τράπεζα κτλ) καθώς επίσης να μπορεί να εισπράττει τα έσοδα υπέρ του Νομικού προσώπου .

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 /2014

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ

   (α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν       υ π ό γ ρ α φ ε ς)                          

ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           Καραγεώργα Βιργινία

                                                                                                              1.Μητσάνης Ζώης

                                                                                                              2.Μάντζαρης Ελευθέριος

                                                                                                     3.Πατσέλας Γεώργιος

                                                                                                                              4.Μπίκα Μαρία

                                                                                                              5.Γεωργαλής Δημήτριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός 01-10-2014

                Ο    Πρόεδρος  Δ.Σ.                                                           

 

                 ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                      

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 85 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency