Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθµός Αποφάσεως 2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός 21-1-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Π.:429
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Από το πρακτικό της µε αριθµ. 01/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως του Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου
Αριθµός Αποφάσεως 2/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση περί µελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας από βιοµάζα στην Τ.Κ. Χρυσοβίτσας
Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την εικοστή (20η
) του Μήνα Ιανουαρίου
του έτους 2016 ηµέρα Τετάρη και ώρα 12:00π.µ. , συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, ύστερα απ την αριθ. 308/15-1-2016
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύµφωνα µε
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Έξι (6) Μελών,
ευρέθησαν παρόντα τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Λαϊνάς Κωνσταντίνος(πρόεδρος) 1. Σόµπολος Απόστολος
2 Βραχάς Παναγιώτης 2.Τσάρκος Βασίλειος
3.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
4. Κολοβός Χρήστος
5. Καυµενάκης Σπυρίδων Οι όποιοι δεν προσήλθαν αν
και νόµιµα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Σκαπέτη Ιωάννα, για
την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1
ο
θέµα της ηµερήσιας διατάξεως µε τίτλο:
«Γνωµοδότηση περί µελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοµάζα ισχυος 1,MW στη θέση ΚΛΗΜΑΤΙΑ της Τ.Κ.
Χρυσοβίτσας του ∆ήµου Ξηροµέρου» ανέφερε ότι σύµφωνα :
1.µε τις αρνητικές γνωµοδοτήσεις των Τ.Κ. Χρυσοβίτσας Αγραµπέλων και Προδρόµου
2. µε την παρουσία αρχαιολογικού χώρου ΤΑ ΚΟΡΟΝΤΑ, κοντα στην τοποθεσία ανέγερσης της
µονάδας
3. µε την µεθόδευση µε την οποία υφαρπάστηκαν οι άδειες από την Εφορεία βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, από την υπηρεσία Νεοτέρων µνηµείων και Τεχνικών έργων ∆. Ελλάδος και από
την ΛΣΤ΄ εφορεία προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων µε το πρόσχηµα ανέγεργσης
αγροικιών και όχι µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος
4. τη ΜΠΕ θα γίνονται κατά καιρούς µετρήσεις και συνεπώς δεν θα υπάρχει µόνιµα
εγκατεστηµένο σύστηµα ελέγχου (φίλτρο για την παρακράτηση µικροσωµατιδίων και ρύπων
και αυτόµατος αναλυτής ο οποίος θα δείχνει το είδος των ρύπων που εκπέµπονται) και
5. αποτέλεσµα της έλλειψης µονίµου συστήµατος ελέγχου θα είναι να παραµένει
απροσδιόριστο το επίπεδο των ρύπων που θα εκπέµπονται
Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζω όχι
Οι κοι. Κολοβός Χρήστος και Τριανταφυλλάκης Ιωάννης ψηφίζουν όχι δηλώνοντας ότι κανείς
δεν είναι αντίθετος στην ανάπτυξη του τόπου µας, σε επενδύσεις , στη µείωση της ανεργίας µε
δηµιουργία θέσεων εργασίας σε ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα. Μια πράσινη επένδυση µπορεί να
επηρεάζει περιβαλλοντικά µια περιοχή και τους κατοίκους της ενώ σε µια άλλη περιοχή να µην
ισχύει αυτό ή να επηρεάζει ελάχιστα και τα θετικά να είναι περισσότερα απο τα αρνητικά. Η
πράσινη ενέργεια που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει ή να αναπτυχθεί είναι πολύ

προτιµότερο από το πετρέλαιο, λιγνίτη, άνθρακα, χηµικά κτλ, αρκεί να πληρούνται οι
περιβαλλοντικού κανόνες .
Οφείλουµε να σεβόµαστε τη γνώµη και τη θέση της κάθε τοπικής κοινωνίας φορέων και
συλλόγων τους οποίους και υπηρετούµε. Εδώ πέραν των άλλων, δεν εγνώσθησαν πραγµατικά
στοιχεία, σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης που αφορούν γνωµοδοτήσεις από αρχαιολογικές
υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν αρχαία την περιοχή και τα καυσαέρια που θα παράγονται
παροµοιάζουν µε του ντίζελ
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωµοδοτεί και εισηγείτο προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου αρνητικά περί της
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από
βιοµάζα ισχύος 1,MW στη θέση ΚΛΗΜΑΤΙΑ της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας του ∆ήµου
Ξηροµέρου.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 2/2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.. Η Γραµµατέας Τα Μέλη

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Λαινάς Κωνσταντίνος Σκαπέτη Ιωάννα Βραχάς Παναγιώτης
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
Κολοβός Χρήστος
Καυµενάκης Σπυρίδων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
Σκαπέτη Ιωάννα Λαινάς Κωνσταντίνος

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 54 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency