Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθµός Αποφάσεως 1/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός 21-1-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Π.:427
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Από το πρακτικό της µε αριθµ. 01/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως του Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου
Αριθµός Αποφάσεως 1/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συµµετοχή ∆ήµου στο Συλλαλητήριο
Για την υποβάθµιση των δοµών υγείας
(η από 19-1-2016 αίτηση τουκ. Κολοβού Χρήστου)
Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την εικοστή (20η
) του Μήνα Ιανουαρίου
του έτους 2016 ηµέρα Τετάρη και ώρα 12:00π.µ. , συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, ύστερα απ την αριθ. 308/15-1-2016
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύµφωνα µε
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Έξι (6) Μελών,
ευρέθησαν παρόντα τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Λαϊνάς Κωνσταντίνος(πρόεδρος) 1. Σόµπολος Απόστολος
2 Βραχάς Παναγιώτης 2.Τσάρκος Βασίλειος
3.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
4. Κολοβός Χρήστος
5. Καυµενάκης Σπυρίδων Οι όποιοι δεν προσήλθαν αν
και νόµιµα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Σκαπέτη Ιωάννα, για
την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1
ο
θέµα της εκτός ηµερήσιας διατάξεως µε τίτλο:
«Συµµετοχή ∆ήµου στο Συλλαλητήριο για την υποβάθµιση των δοµών υγείας »
σύµφωνα µε την από 19-1-2016 αίτηση του κου. Κολοβού Χρήστου για την πρωτοβουλία του
∆ήµου Αγρινίου και τη συµµετοχή του στο συλλαλητήριο που θα πραγµατοποιηθεί στης 27
Ιανουαρίου 2016 στο Αγρίνιο για την υποβάθµιση των δοµών υγείας εισηγείται θετικά στο ∆.Σ.
του ∆ήµου Ξηροµέρου την συµµετοχή του ∆ήµου µας.
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωµοδοτεί και εισηγείτο προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου θετικά τη συµµετοχή του
∆ηµου Ξηροµερου στο Συλλαλητήριο που θα πραγµατοποιηθεί στο Αγρίνιο 27 Ιανουαρίου 2016
για της υποβάθµιση των δόµων υγείας

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 1/2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.. Η Γραµµατέας Τα Μέλη

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Λαινάς Κωνσταντίνος Σκαπέτη Ιωάννα Βραχάς Παναγιώτης
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
Κολοβός Χρήστος
Καυµενάκης Σπυρίδων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
Σκαπέτη Ιωάννα Λαινάς Κωνσταντίνος

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 51 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency