Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθµός Αποφάσεως 29/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός 30-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Π:13198
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Από το πρακτικό της µε αριθµ. 06/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως του Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου
Αριθµός Αποφάσεως 29/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καθορισµός Αριθµού αδειών Λαικών
αγορών και στάσιµου εµπορίου

Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την εικοστή έκτη (26η
) του Μήνα
Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00π.µ. , συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, ύστερα απ την αριθ. 13029/23-11-2015
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύµφωνα µε
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 .
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Έξι (6) Μελών,
ευρέθησαν παρόντα τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Λαϊνάς Κωνσταντίνος(πρόεδρος) 1. Σόµπολος Απόστολος
2 Βραχάς Παναγιώτης 2.Τσάρκος Βασίλειος
3.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης 3.Καυµενάκης Σπυρίδων
4. Κολοβός Χρήστος
Οι όποιοι δεν προσήλθαν αν
Και νόµιµα κλήθηκαν
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Σκαπέτη Ιωάννα, για
την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2
ο
θέµα της ηµερήσιας διατάξεως µε τίτλο: «Καθορισµός
ανώτατου αριθµού αδειών α) υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και β) επαγγελµατιών
πωλητών λαϊκών αγορών» ανέφερε τα παρακάτω:
Α) Υπαίθριο Εµπόριο (στάσιµο)
Υπαίθριο εµπόριο»: η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δηµόσιο,
ιδιωτικό, δηµοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελµατική στέγη.
«Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο»: το υπαίθριο εµπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εµπόριο,
καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωµένη αγορά.
Στην έννοια του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου περιλαµβάνεται και η παροχή πρόχειρων
γευµάτων στους διερχόµενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούµενων
ή ρυµουλκούµενων οχηµάτων (καντίνες) που σταθµεύουν σε συγκεκριµένη θέση και για
χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'):
«Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους,
ελεύθερους, ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.
Το ∆ηµόσιο, οι δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να
παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.»

Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες
ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους
αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων
άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν
επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, στους δήµους του
λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000)
κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των
εκατόν πενήντα (150) µέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία
που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».
Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος
είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται µε απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες:
... ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η
άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς
χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης...»
Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή την παρ.2 του άρθρου 84 του
Ν.3852/2010 το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. Οι αποφάσεις του συµβουλίου της
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνονται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειµένου
να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση των
προβλεπόµενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του
Κ.∆.Κ..
Θέτουµε υπ' όψην σας ότι σε επιστολή µας προς όλους τους Προέδρους των δεκαεννέα
(19) Τοπικών/∆ηµοτικών Συµβουλίων για να µας υποβάλλουν γνώµη ανώτατου αριθµού
θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου εντός ορίων των Τοπικών/∆ηµοτικών Κοινοτήτων του
, απάντησαν εγγράφως τρεις (3) από αυτές, ήτοι :
1. Τοπική Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου : µε την αρ. 3/2015 απόφαση ζητεί να
οριοθετηθουν συνολικά οκτώ (8) θέσεις για στάσιµο υπαίθριο εµπόριο ως εξής:
α) Στην είσοδο του χωριού επάνω στο πλακόστρωτο (υπαίθρια στάσιµη εµπορική
δραστηριότητα ακαθορίστου κατηγορίας), β) Κεντρική πλατεία Στρογγυλοβουνίου
(υπαίθρια στάσιµη εµπορική δραστηριότητα ακαθορίστου κατηγορίας), γ) Στον
αύλειο χώρο του ∆ηµ. Σχολείου Στρογγυλοβουνίου (υπαίθρια στάσιµη εµπορική
δραστηριότητα ακαθορίστου κατηγορίας) , δ) Καντίνα έναντι της εκκλησίας
Ζωοδόχου Πηγής εντός του χωριού, ε) Στο πρατήριο υγρών καυσίµων στον οικισµό
Πηγάδια (υπαίθρια στάσιµη εµπορική δραστηριότητα ακαθορίστου κατηγορίας), στ)
Στην υπό διαµόρφωση πλατεία στον οικισµό Πηγάδια (υπαίθρια στάσιµη εµπορική
δραστηριότητα ακαθορίστου κατηγορίας) ζ) Καντίνα έναντι παλαιού Τυροκοµείου
ρατσάνη στον οικισµό Πηγάδια η) Καντίνα στο ∆ηµ. Σχολείο οικισµού Πηγάδια.
2. Τοπική Κοινότητα Παναγούλας : µε το από 14/10/2015 έγγραφό του ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Παναγούλας , συνοδεία πρόχειρου σκαριφήµατος , ζητεί να οριοθετηθεί
χώρος για τρεις (3) θέσεις στην θέση «Καραούλι» έναντι Ι.Ν. Κοιµήσεως Της
Θεοτόκου - Νεκροταφείο όπου µπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιµη εµπορική
δραστηριότητα ακαθορίστου κατηγορίας.
3. Στην δε περίπτωση της Τοπικής Κοινότητας Μαχαιρά , µε έγγραφό του ο Πρόεδρος
µας ενηµερώνει ότι δεν υπάρχουν οριοθετηµένες θέσεις υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου.
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ : Έντεκα (11) θέσεις υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος
2016.
Επίσης σας κάνουµε γνωστό ότι ο ∆ήµος µας δε ξεπερνά τους 15.000 κατοίκους και ως εκ
τούτου δεν υποχρεούται στην σύσταση Επιτροπής πλανόδιου & στάσιµου εµπορίου
αντίστοιχα, σύµφωνα µε το Νόµο 2323/1995 , άρθ. 8.
Β) Λαϊκές Αγορές (επαγγελµατιών πωλητών)
Σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010, άρθρο 94 παραγρ. 6 στοιχείο 32, οι ∆ήµοι είναι πλέον
αρµόδιοι για τον καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και
παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειµένου.
Σύµφωνα µε το άρθ. 8 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α) :
«5. Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι
παραγωγοί ή επαγγελµατίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά,
συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν
άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
2.Αρµόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι:
(α) Τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για
µεν τον παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµάδα
παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια της
Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τον
επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη µόνιµη διαµονή του
στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής ή της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και
(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για µεν τον
παραγωγό και τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµάδα παραγωγών,
εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήµου, για
δε τον επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη µόνιµη
διαµονή του στον οικείο ∆ήµο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν
Σύµφωνα µε το άρθ. 14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α):
Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, µπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελµατία
πωλητή λαϊκών αγορών, µετά από σχετική προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τα
Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές
αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
αντίστοιχα, και από τα οικεία ∆ηµοτικά Συµβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης
χώρας και εγκρίνεται µε απόφαση του αντίστοιχου Περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία δικαιούχων, πλην των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, κάθε άλλη
λεπτοµέρεια απαραίτητη για την εφαρµογή του παρόντος και συγκροτείται τριµελής
επιτροπή για τη διενέργεια κλήρωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, µε Πρόεδρο δικαστικό και
µέλη από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και του οικείου δήµου..
Οι άδειες επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κοµµένων ανθέων,
β) βιολογικών νωπών, µεταποιηµένων και τυποποιηµένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιηµένων σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγµένων ειδών αλιείας−αλιευµάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασµάτων ζύµης,
ε) ειδών κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις),
στ) µέσων συσκευασίας (χάρτινες − πλαστικές σακούλες), εκµετάλλευση χηµικών τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισµών, φο µπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερµάτινων
ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (µη
εδώδιµα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώµα), καλλωπιστικών
φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου). Ειδικά, η
πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζει ον. 1564/1985 (Α΄ 164), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή
του,
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρή µορφή, εδώδιµα, τυροκοµικά και αλλαντικά), χαρτιού
ατοµικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, µελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιηµένου
κοµµένου καφέ.
Προτείνεται , ο αριθµός των αδειών που θα χορηγηθούν ανάλογα µε τον τύπο της άδειας
να είναι ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ά∆ΕΙΑΣ- ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
Υποδήµατα - τσάντες 3
Νωπών αλιευτικών προϊόντων 3
Είδη νεωτερισµού – λευκά είδη 3
ΣΥΝΟΛΟ : 9
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια του
∆ήµου µας σας καλώ να γνωµοδοτήσουµε σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού των
αδειών υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου & στάσιµου) που θα χορηγηθούν για το έτος 2016
στο ∆ήµο Ξηροµέρου καθώς και για τον καθορισµό του αριθµού των αδειών ώστε η γνώµη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποτελέσει εισήγηση προς το επερχόµενο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για τελική γνωµοδότηση του επί του παραπάνω θέµατος.
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ανάγκες που υπάρχουν στο δήµο µας γνωµοδοτεί
– εισηγείται προς το ∆.Σ του ∆ήµου για την χορήγηση :
1) Έντεκα (11) άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2016 ,
ήτοι:
• Για την Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου συνολικά οκτώ (8) θέσεις
• Για την Τ.Κ. Παναγούλας συνολικά τρεις (3) θέσεις
Επίσης για τις παραπάνω άδειες εισηγούµαστε στο ∆.Σ. να προτείνει το ύψος και τον
τρόπο είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους άνα άδεια και θέση.

2) Εννέα (9) αδειών – θέσεων επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών που θα
χορηγηθούν για το έτος 2016 , ήτοι:
• Για πώληση Υποδηµάτων – τσαντών , τρεις (3) άδειες
• Για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων , τρεις (3) άδειες
• Για πώληση ειδών νεωτερισµού – λευκά είδη , τρεις (3) άδειες ,
για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 29/2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.. Η Γραµµατέας Τα Μέλη

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Λαινάς Κωνσταντίνος Σκαπέτη Ιωάννα Βραχάς Παναγιώτης
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
Κολοβός Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
Σκαπέτη Ιωάννα Λαινάς Κωνσταντίνος

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 43 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency