Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθμός Αποφάσεως 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός 02-12-15
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Π:13303
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 06/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως του Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου
Αριθμός Αποφάσεως 30/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προέγκριση άδεια λειτουργίας Μουσικών
Οργάνων στο Σακουφάκη Ευαγ. Βασίλειο

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την εικοστή έκτη (26η
) του Μήνα
Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00π.μ. , συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου, ύστερα απ την αριθ. 13029/23-11-2015
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 .
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Έξι (6) Μελών,
ευρέθησαν παρόντα τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Λαϊνάς Κωνσταντίνος(πρόεδρος) 1. Σόμπολος Απόστολος
2 Βραχάς Παναγιώτης 2.Τσάρκος Βασίλειος
3.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης 3.Καυμενάκης Σπυρίδων
4. Κολοβός Χρήστος
Οι όποιοι δεν προσήλθαν αν
Και νόμιμα κλήθηκαν
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σκαπέτη Ιωάννα, για
την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3
ο
θέμα της ημερήσιας διατάξεως με τίτλο: «Χορήγηση
Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα «Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πρόχειρου
γεύματος με παρασκευή (ζεστής & κρύας κουζίνας) , Επιχειρήσεις Αναψυχής καθώς και προσφοράς
κάτα κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών » του ΣΑΚΟΥΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα του Δήμου Ξηρομέρου.
ανέφερε τι γνωμοδοτεί και εισηγείτο προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι
αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, με την επιφύλαξη του άρθρου 83
του ιδίου νόμου. Αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής που αφορά
Καταστήματα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού είναι το Συμβούλιο αυτής σύμφωνα με το
άρθρο 5 της Εγκυκλίου 49 (74572/εγκ.49/2912-10) του ΥΠ.ΕΣ.,
2. Τα άρθρα 80 και 285 του Ν. 3463/2006,
3. Το άρθρο 41 παρ. κβ του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/τ. Α΄/13-6-94), που αφορά την χορήγηση
αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα και καταστήματα,
4. Την Α1β/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη,
5. Την Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/τ.Β΄/86), που αφορά μέτρα προστασίας της Δ. Υγείας από θορύβους
μουσικής των κέντρων διασκέδασης κ.λ.π καταστημάτων,
6. Την 3/96 Αστυνομική Διάταξη (μέτρα για την τήρηση κοινής ησυχίας), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την 3Α/98 όμοια,
7. Τα άρθρα 37, 106 και 114 του 410/95 Π.Δ/τος (Δ.Κ.Κ.),
8. Το άρθρο 11 του ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/15-6-95) και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
2496/τ.Β'/4-11-2011),
9. Τις 7617/14-3-96 και 60153/24-10-96 Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,

10. Την υπ'αριθμ.6051/28-5-2015 αίτησή του και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, ο
Σακουφάκης Βασίλειος του Ευαγγέλου, κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Μύτικα του
Δήμου Ξηρομέρου, ζητά να του χορηγηθεί Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων,
11. Την υπ'αριθμ.2548/11-03-2015 Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας του εν λόγω Καταστήματος,
12. Το υπ'αριθμ.2549/28-05-2015 Διπλότυπο του Δήμου Ξηρομέρου 75 ΕΥΡΩ.
13. Την από 23-04-2015 Βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Νομό μας της
Α.Ε.Π.Ι. (Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας) ,.
14. Την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δημ. Υγείας για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων με αρ. Πρωτ. 171218/3946/12-8-2015.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί και εισηγείτο θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου την , Χορήγηση
Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα «Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πρόχειρου
γεύματος με παρασκευή (ζεστής & κρύας κουζίνας) , Επιχειρήσεις Αναψυχής καθώς και προσφοράς
κάτα κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών » στον Σακουφάκη Βασίλειο του Ευαγγέλου στον
Μύτικα

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.. Η Γραμματέας Τα Μέλη

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Λαινάς Κωνσταντίνος Σκαπέτη Ιωάννα Βραχάς Παναγιώτης
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
Κολοβός Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
Σκαπέτη Ιωάννα Λαινάς Κωνσταντίνος

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 58 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency