Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθµός Αποφάσεως 28/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Από το πρακτικό της µε αριθµ. 06/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως του Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου
Αριθµός Αποφάσεως 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
στον Πλιαµέρη ∆ηµήτριο

Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την εικοστή έκτη (26η
) του Μήνα
Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00π.µ. , συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, ύστερα απ την αριθ. 13029/23-11-2015
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύµφωνα µε
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 .
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Έξι (6) Μελών,
ευρέθησαν παρόντα τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Λαϊνάς Κωνσταντίνος(πρόεδρος) 1. Σόµπολος Απόστολος
2 Βραχάς Παναγιώτης 2.Τσάρκος Βασίλειος
3.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης 3.Καυµενάκης Σπυρίδων
4. Κολοβός Χρήστος
Οι όποιοι δεν προσήλθαν αν
Και νόµιµα κλήθηκαν
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Σκαπέτη Ιωάννα, για
την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1
ο
θέµα της ηµερήσιας διατάξεως µε τίτλο: «Χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος στον Πλιαµέρη ∆ηµήτριο του Ιωάννη στο
Βασιλόπουλο Αιτ/νιας » ανέφερε τι γνωµοδοτεί και εισηγείτο προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
τα παρακάτω:
1. Σύµφωνα µε το αρθ. 80 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 22 παρ. 2α
του
Ν.3536/07 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών , ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» καθώς και το άρθ.
83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος , χορηγείται προέγκριση ίδρυσης , η οποία εκδίδεται ύστερα από
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του/της
ενδιαφεροµένου/νης.
Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης , την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος , την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας , των δασικών περιοχών , των
αρχαιολογικών & ιστορικών τόπων καθώς και την αισθητική , φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες
της πόλης όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τους ειδικότερους όρους &
προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων ∆ηµοτικών & Κοινοτικών
Αρχών. Στα θέµατα αισθητικής , φυσιογνωµίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται για τα
καταστήµατα που ανήκουν στην κατηγορία του Π.∆. 180/79 αν αυτό βρίσκεται πλησίον Σχολείου ,
Εκκλησίας , Νοσοκοµείου κ.λ.π.
Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήµατος µε
κατοικίες (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/ Εγκ. 51/29-11-06).
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον/την ενδιαφερόµενο/νη
συγκεκριµένου καταστήµατος ενώ η σχετική Απόφαση λαµβάνεται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από

την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθ. 1 της Κ.Υ.Α. – ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α. 3-1-2011 ΦΕΚ 24964-11-2011 για
την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει
τα στοιχεία του , τη διεύθυνση κατοικίας του και αν πρόκειται για εταιρία την επωνυµία και την έδρα
αυτής , το είδος του καταστήµατος και τις προσφερόµενες υπηρεσίες , την τοποθεσία στην οποία
πρόκειται να λειτουργήσει επισυνάπτοντας διάγραµµα της περιοχής στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής
θέση του καταστήµατος. Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ,
προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη του
χώρου στο οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα ή εργαστήριο στην οποία θα φαίνεται ότι ο
κανονισµός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγασµένων στο ίδιο
κτίριο διαµερισµάτων , µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων ( καταστηµάτων , βοηθητικών
χώρων κ.λ.π.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση
καταστήµατος ή εργαστηρίου.
2. Σύµφωνα επίσης µε την παρ. 4 του αρθ. 1 της Κ.Υ.Α. – ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α. 3.1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ
2496/ 4-11-2011 , δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο ∆ήµο για ίδρυση ή την
εγκατάσταση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος εφόσον α) από την κείµενη Νοµοθεσία
προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη Αρχή (Ε.Ο.Τ. , Λιµενική Αρχή ,
Υπουργεία κ.λ.π.) β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασµένη µε την µε την εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών ( π.χ. κυλικεία εντός ∆ηµοσίων κτιρίων ) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά εάν η τασσόµενη από τις οικείες διατάξεις
προθεσµία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.
3. Στο ∆ήµο µας υποβλήθηκε αίτηση στις 26-10-2015 του ΠΛΙΑΜΕΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του
ΙΩΆΝΝΗ µε αρ. πρωτ. 12086 µε την οποία ζητά την χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση
καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ στο Βασιλόπουλο Αιτ/νίας.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ήτοι :
1. ∆ιάγραµµα κάλυψης της περιοχής (καθώς και βεβαίωση χρήσης γης της
Υπ.∆όµησης ∆ήµου Αµφιλοχίας)
2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη του χώρου που πρόκειται να στεγαστεί το εν λόγω
Κ.Υ.Ε.
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωµοδοτεί και εισηγείτο προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου θετικά ως προς την ,
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος στον Πλιαµέρη ∆ηµήτριο του Ιωάννη στο
Βασιλόπουλο Αιτ/νιας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 28/2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.. Η Γραµµατέας Τα Μέλη

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Λαινάς Κωνσταντίνος Σκαπέτη Ιωάννα Βραχάς Παναγιώτης
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
Κολοβός Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
Σκαπέτη Ιωάννα Λαινάς Κωνσταντίνος

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 45 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency