Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθµός Αποφάσεως 27/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Από το πρακτικό της µε αριθµ. 05/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως του Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου
Αριθµός Αποφάσεως 27/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση για διεξαγωγή
Εµποροπανήγυρης

Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την τριακοστή (30η
) του Μήνα
Οκτωβρίου του έτους 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.µ. , συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, ύστερα απ την αριθ.
12081/26-10-2015 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από
τα Μέλη σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 .
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Επτά (7)
Μελών, ευρέθησαν παρόντα τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
1. Λαϊνάς Κωνσταντίνος(πρόεδρος) 1. Σόµπολος Απόστολος
2 Βραχάς Παναγιώτης 2.Τσάρκος Βασίλειος
3.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης 3.Καυµενάκης Σπυρίδων
4. Κολοβός Χρήστος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Σκαπέτη Ιωάννα, για
την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2
ο
θέµα της ηµερήσιας διατάξεως µε τίτλο:
«Γνωµοδότηση για τη διεξαγωγή εµποροπανήγυρης στον Κόµβο Κουβαρά» ανέφερε τι
γνωµοδοτεί και εισηγείτο προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου θετικά
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Γνωµοδοτεί και εισηγείτο προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου θετικά ως προς τη
διεξαγωγή εµποροπανήγυρης στην Κόµβο Κουβαρά.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 27/ 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

O Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.. Η Γραµµατέας Τα Μέλη

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Λαινάς Κωνσταντίνος Σκαπέτη Ιωάννα Βραχάς Παναγιώτης
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
Κολοβός Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
Σκαπέτη Ιωάννα Λαινάς Κωνσταντίνος

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 46 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency