Ο καιρός στο Δήμο

*

Νεφοσκεπής

8 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Αριθµός Αποφάσεως 26/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Από το πρακτικό της µε αριθµ. 05/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως του Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου
Αριθµός Αποφάσεως 26/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
Καταστήµατος στον Πανούτσο Παναγιώτη

Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την τριακοστή (30η
) του Μήνα
Οκτωβρίου του έτους 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.µ. , συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, ύστερα απ την αριθ.
12081/26-10-2015 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από
τα Μέλη σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 .
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Επτά (7)
Μελών, ευρέθησαν παρόντα τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
1. Λαϊνάς Κωνσταντίνος(πρόεδρος) 1. Σόµπολος Απόστολος
2 Βραχάς Παναγιώτης 2.Τσάρκος Βασίλειος
3.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης 3.Καυµενάκης Σπυρίδων
4. Κολοβός Χρήστος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Σκαπέτη Ιωάννα, για την
τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1
ο
θέµα της ηµερήσιας διατάξεως µε τίτλο: Χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος «1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ
ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ» στον ΠΑΝΟΥΤΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παρασκευά , στο
Αρχοντοχώρι του ∆ήµου Ξηροµέρου και
1.Σύµφωνα µε το αρθ. 80 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 22 παρ. 2α
του Ν.3536/07 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών , ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» καθώς και το
άρθ. 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος , χορηγείται προέγκριση ίδρυσης , η
οποία εκδίδεται ύστερα από Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του/της ενδιαφεροµένου/νης.
Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης , την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος , την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας , των δασικών
περιοχών , των αρχαιολογικών & ιστορικών τόπων καθώς και την αισθητική , φυσιογνωµία και
τις εν γένει λειτουργίες της πόλης όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από
τους ειδικότερους όρους & προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των
οικείων ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Αρχών. Στα θέµατα αισθητικής , φυσιογνωµίας και εν γένει
λειτουργιών της πόλης εξετάζεται για τα καταστήµατα που ανήκουν στην κατηγορία του Π.∆.
180/79 αν αυτό βρίσκεται πλησίον Σχολείου , Εκκλησίας , Νοσοκοµείου κ.λ.π.
Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν τη συστέγαση του
καταστήµατος µε κατοικίες (ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/ Εγκ. 51/29-11-06).
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον/την ενδιαφερόµενο/νη
συγκεκριµένου καταστήµατος ενώ η σχετική Απόφαση λαµβάνεται εντός δέκα πέντε (15)
ηµερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας
έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθ. 1 της Κ.Υ.Α. – ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α. 3-1-2011 ΦΕΚ 24964-11-2011
για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην

οποία δηλώνει τα στοιχεία του , τη διεύθυνση κατοικίας του και αν πρόκειται για εταιρία την
επωνυµία και την έδρα αυτής , το είδος του καταστήµατος και τις προσφερόµενες υπηρεσίες ,
την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει επισυνάπτοντας διάγραµµα της περιοχής
στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση του καταστήµατος. Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε
χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της
πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη του χώρου στο οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα
ή εργαστήριο στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισµός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η
πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγασµένων στο ίδιο κτίριο διαµερισµάτων , µη
συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων ( καταστηµάτων , βοηθητικών χώρων κ.λ.π.) δεν
απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος ή
εργαστηρίου.
2. Σύµφωνα επίσης µε την παρ. 4 του αρθ. 1 της Κ.Υ.Α. – ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α. 3.1/21220/1-11-2011
ΦΕΚ 2496/ 4-11-2011 , δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο ∆ήµο για
ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος εφόσον α) από την
κείµενη Νοµοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη Αρχή
(Ε.Ο.Τ. , Λιµενική Αρχή , Υπουργεία κ.λ.π.) β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι
συνυφασµένη µε την µε την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών ( π.χ. κυλικεία εντός
∆ηµοσίων κτιρίων ) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα
ασκηθεί εντός άλλου καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη
χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά εάν η τασσόµενη από τις οικείες διατάξεις
προθεσµία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.
3. Στο ∆ήµο µας υποβλήθηκε η ταυτάριθµη αίτηση στις 16-10-2014 του ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ µε αρ. πρωτ.13878 µε την οποία ζητά την χορήγηση
προέγκρισης για την ίδρυση καταστήµατος, 1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ στην Τοπ. Κοινότητα
Αρχοντοχωρίου του ∆ήµου Ξηροµέρου. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά ήτοι :

• ∆ιάγραµµα κάλυψης της περιοχής (καθώς και βεβαίωση χρήσης γης της
Υπ.∆όµησης ∆ήµου .Αµφιλοχίας).
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστεί το
κατάστηµα.
Αφού έλαβαν υπόψη τους παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ότι χορηγεί τη την προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ» στον ΠΑΝΟΥΤΣΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παρασκευά , στο Αρχοντοχώρι του ∆ήµου Ξηροµέρου

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 26/ 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

O Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.. Η Γραµµατέας Τα Μέλη

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Λαινάς Κωνσταντίνος Σκαπέτη Ιωάννα Βραχάς Παναγιώτης
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
Κολοβός Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
Σκαπέτη Ιωάννα Λαινάς Κωνσταντίνος

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 43 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency