Ο καιρός στο Δήμο

*

Βροχή

9 °C

Wednesday, 23 Ιανουάριος 2019

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 24 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Α Σ Η Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 4/ 2015
Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την Εικοστή τρίτη (23η) του
Μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.30 µ.µ. , συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, µετά την υπ΄ αριθ.
πρωτ. 6470/08-06-2015 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Λαϊνά
Κωνσταντίνου , που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύµφωνα µε το άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010 .
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Επτά
(7) Μελών, ευρέθησαν παρόντα τέσσερα (4) Μέλη, ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
1. Λαϊνάς Κωνσταντίνος(πρόεδρος) 1. Κολοβός Χρήστος
2 Βραχάς Παναγιώτης 2.Καυµενάκης Σπυρίδων
3 Σόµπολος Απόστολος 3.Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
4. Τσάρκος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο υπάλληλος του ∆ήµου Γερόλυµος Σωτήριος, για την τήρηση
των Πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
...............................................................................................................
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 24 / 2015
ΘΕΜΑ 10ο«Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ,ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ στην
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΚΟΥ του Ιωάννη στην Παλαιοµάνινα του ∆ήµου Ξηροµέρου.
.................................................................................................................
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε το αρθ. 80 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 22 παρ. 2α
του Ν.3536/07
«Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών , ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» καθώς και το άρθ. 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» πριν από
τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος , χορηγείται
προέγκριση ίδρυσης , η οποία εκδίδεται ύστερα από Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του/της ενδιαφεροµένου/νης.
Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης , την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος , την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας , των δασικών περιοχών , των αρχαιολογικών &
ιστορικών τόπων καθώς και την αισθητική , φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης όπως αυτά
ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τους ειδικότερους όρους & προϋποθέσεις που τίθενται στις
τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Αρχών. Στα θέµατα αισθητικής ,
φυσιογνωµίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται για τα καταστήµατα που ανήκουν στην κατηγορία
του Π.∆. 180/79 αν αυτό βρίσκεται πλησίον Σχολείου , Εκκλησίας , Νοσοκοµείου κ.λ.π.
Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήµατος µε κατοικίες
(ΥΠΕΣ∆∆Α 66174/ Εγκ. 51/29-11-06).
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον/την ενδιαφερόµενο/νη συγκεκριµένου
καταστήµατος ενώ η σχετική Απόφαση λαµβάνεται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την κατάθεση της
αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθ. 1 της Κ.Υ.Α. – ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α. 3-1-2011 ΦΕΚ 24964-11-2011 για την
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα στοιχεία
του , τη διεύθυνση κατοικίας του και αν πρόκειται για εταιρία την επωνυµία και την έδρα αυτής , το είδος του
καταστήµατος και τις προσφερόµενες υπηρεσίες , την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει
επισυνάπτοντας διάγραµµα της περιοχής στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση του καταστήµατος. Εφόσον το
κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της
πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη του χώρου στο οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα ή εργαστήριο

στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισµός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των
στεγασµένων στο ίδιο κτίριο διαµερισµάτων , µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων ( καταστηµάτων ,
βοηθητικών χώρων κ.λ.π.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση
καταστήµατος ή εργαστηρίου.
2. Σύµφωνα επίσης µε την παρ. 4 του αρθ. 1 της Κ.Υ.Α. – ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α. 3.1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ 2496/
4-11-2011 , δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο ∆ήµο για ίδρυση ή την εγκατάσταση
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος εφόσον α) από την κείµενη Νοµοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια
ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη Αρχή (Ε.Ο.Τ. , Λιµενική Αρχή , Υπουργεία κ.λ.π.) β) πρόκειται
για δραστηριότητα που είναι συνυφασµένη µε την µε την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών ( π.χ. κυλικεία
εντός ∆ηµοσίων κτιρίων ) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί
εντός άλλου καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας.
Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά εάν η τασσόµενη από τις οικείες διατάξεις προθεσµία για
την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.
3. Στο ∆ήµο µας υποβλήθηκε η ταυτάριθµη αίτηση στις 02-06-2015 της ΚΕΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του
ΙΩΑΝΝΗ µε αρ. πρωτ.6150 µε την οποία ζητά την χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση
καταστήµατος, 1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ
ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ στην Τοπ. Κοινότητα Παλαιοµάνινας του ∆ήµου
Ξηροµέρου. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ήτοι :
• ∆ιάγραµµα κάλυψης της περιοχής (καθώς και βεβαίωση χρήσης γης της Υπ.∆όµησης
∆ήµου .Αµφιλοχίας).
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστεί το κατάστηµα.
Εισηγούµαστε προς το Συµβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε
όπως προβείτε στην έκδοση της σχετικής απόφασης για την Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης του ως άνω
καταστήµατος στην ΚΕΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, στην Παλαιοµάνινα του ∆ήµου Ξηροµέρου
Αιτ/νίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ στην
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΚΟΥ του Ιωάννη στην Παλαιοµάνινα του ∆ήµου Ξηροµέρου.
Β. Η παρούσα αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση από την αρµοδία ∆.Ο.Υ. Άδειας
Έναρξης Επιτηδεύµατος και σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας
Καταστήµατος.
Γ. O ενδιαφερόµενος υποχρεούται στη συνέχεια να προσκοµίσει στο ∆ήµο µας τα λοιπά
προβλεπόµενα εκ του νόµου δικαιολογητικά (εντός τριµήνου) , προκειµένου να του χορηγηθεί
η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας του ως άνω Καταστήµατος

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 24/ 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Ο Γραµµατέας Τα Μέλη
( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Λαϊνάς Κωνσταντίνος Γερόλυµος Σωτήριος 1.Βραχάς Παναγιώτης
2.Σόµπολος Απόστολος
3. Τσάρκος Βασίλειος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός, 26-06-2015

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 61 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency